Μετάφραση επιλεγμένων όρων της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων

Μιας και ο κύριος σκοπός των μεταφράσεων σε αυτό το blog όλο αυτό το διάστημα είναι να υπάρχει υλικό και στα ελληνικά για τις εξελίξεις στη Σωματιδιακή Φυσική και τα αποτελέσματα των διάφορων πειραματικών ερευνών, είπα να συγκεντρώσω εδώ κάποιους από τους όρους που συναντώ σχετικά συχνά. Κάποιοι από αυτούς είναι βασικοί και κάποιοι άλλοι κάπως πιο εξειδικευμένοι. Για πολλούς από αυτούς έχω γράψει και ένα μικρό σχόλιο, είτε για το περιεχόμενο του όρου, είτε για τη μετάφραση. Θα προσθέτω περισσότερες λέξεις και σχόλια όσο περνάει ο καιρός, για να γίνει λίγο πιο ολοκληρωμένη η λίστα, αλλά, ούτως ή άλλως, είναι κάπως αχανές το πεδίο, οπότε δεν πρόκειται να είναι ποτέ πλήρης. Γενικά, έχω εστιάσει σε όρους του πειραματικού σκέλους των στοιχειωδών σωματιδίων.

Οι μεταφράσεις για τις οποίες είμαι σχετικά σίγουρος είναι με bold, ενώ για τις υπόλοιπες θα ήθελα κάποια επιβεβαίωση. Στο τέλος της σελίδας έχω και μία μικρή λίστα με λέξεις για τις οποίες δεν έχω βρει τη μετάφραση, αλλά πιθανόν να μπορεί να βοηθήσει κάποιος αναγνώστης.

Είναι λίγο αδύνατο να μην έχω γράψει κάποια ανακρίβεια, οπότε όλες οι διορθώσεις ευπρόσδεκτες. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει συμπληρώνοντας τα κενά ή προτείνοντας κάποια άλλη προσθήκες, μπορεί να το κάνει στα σχόλια (ή στο email μου).

———–

___accelerator -> επιταχυντής : είναι μία διάταξη η οποία επιταχύνει φορτισμένα σωματίδια (ή δέσμες σωματιδίων) με σκοπό, τουλάχιστον στη φυσική υψηλών ενεργειών, να τα οδηγήσει σε σύγκρουση με ακίνητα σωματίδια-στόχους ή με αντίθετα κινούμενα σωματίδια. Η υψηλή κινητική ενέργεια των σωματιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή νέων σωματιδίων με μεγάλες μάζες ηρεμίας.
___arXiv : προφέρεται όπως το «archive»· είναι μία ιστοσελίδα που χρηματοδοτείται από διάφορα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και η οποία προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων
___asymptotic freedom -> ασυμπτωτική ελευθερία : η ιδιότητα που παρουσιάζουν κάποιες κβαντικές θεωρίες πεδίου να τείνει η ισχύς της σύζευξης μεταξύ των σωματιδίων στο μηδέν καθώς πηγαίνουμε σε όλο και μεγαλύτερες ενέργειες. Ένα παράδειγμα τέτοιας θεωρίας είναι η κβαντική χρωμοδυναμική και το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη λεγόμενη βαθιά ανελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων από νουκλεόνια.
___background -> υπόβαθρο : Οι έρευνες για νέα φυσική (πχ για νέα σωματίδια) στηρίζονται στη σύγκριση μεταξύ της πρόβλεψης των θεωριών μας για το αποτέλεσμα ενός πειράματος και του παρατηρούμενου αποτελέσματος αυτού του πειράματος. Το υπόβαθρο είναι το σύνολο των αποτελεσμάτων που θα περιμέναμε να δούμε με βάση τις αποδεκτές (και πειραματικά επιβεβαιωμένες) θεωρίες μας.
___branching fraction -> λόγος διακλάδωσης : Ας υποθέσουμε πως ένα σωματίδιο μπορεί να διασπαστεί με Ν συνολικά τρόπους για κάθε έναν εκ των οποίων έχει ρυθμό διάσπασης, δηλαδή πιθανότητα διάσπασης ανά μονάδα χρόνου, Γi. Ονομάζουμε λόγο διακλάδωσης το πηλίκο Γi/Γ όπου Γ= ∑ Γi . Το Γ είναι το λεγόμενο εύρος του σωματιδίου και σχετίζεται με τον χρόνο ζωής τ του σωματιδίου μέσω της σχέσης τ=1/Γ.
___bremsstrahlung -> ακτινοβολία πέδησης : είναι η ακτινοβολία που εκπέμπει ένα φορτισμένο σωματίδιο καθώς επιβραδύνεται (ή καθώς αλλάζει πορεία). Προέρχεται από τις γερμανικές λέξεις bremsen (φρενάρισμα, πέδηση) και strahlung (ακτινοβολία).
___calorimeter -> καλορίμετρο ή θερμιδόμετρο
___center of momentum frame -> σύστημα κέντρου ορμής : είναι το σύστημα αναφοράς στο οποίο το διανυσματικό άθροισμα των (χωρικών) ορμών όλων των σωματιδίων του συστήματος είναι ίσο με μηδέν. Στο σύστημα αυτό η σύγκρουση δύο σωματιδίων Α,Β μπορεί να δώσει ένα νέο ακίνητο σωματίδιο C (Α+Β->C) χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές διατήρησης ορμής και ενέργειας.
___CERN -> Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών : αποτελεί ακρωνύμιο του Γαλλικού «Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire».
___chiral symmetry -> χειραλική συμμετρία
___confinement -> εγκλωβισμός : συναντάται συχνά ως «εγκλωβισμός των κουάρκ» (quark confinement) και αναφέρεται στην πρόταση (για την οποία δεν υπάρχει ακόμα πλήρης απόδειξη) πως τα κουάρκς δεν μπορούν να βρεθούν ελεύθερα σε έγχρωμες καταστάσεις.
___conformal FTs -> σύμμορφες θεωρίες πεδίου
___cosmic strings -> κοσμικές χορδές
___coupling constant -> σταθερά σύζευξης : είναι ένας αριθμός ο οποίος καθορίζει την ισχύ της δύναμης για μία αλληλεπίδραση. Για τις αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της κβαντικής θεωρίας πεδίου, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι, τουλάχιστον σε κάποια ενεργειακή περιοχή, μικρός σε σχέση με τη μονάδα , τότε μπορεί εκεί να εφαρμοστεί η μέθοδος διαταραχών για τους διάφορους υπολογισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κβαντική ηλεκτροδυναμική όπου (σε χαμηλές ενέργειες) η σταθερά σύζευξης ισούται με 1/137. Δείτε περισσότερα εδώ.
___CP violation -> παραβίαση της συμμετρίας CP
___CPT theorem -> θεώρημα CPT : αποτελεί ένα από τα βαθύτερα αποτελέσματα της κβαντικής θεωρίας πεδίου. Σύμφωνα με αυτό, για θεωρίες που πληρούν κάποιες πολύ γενικές προϋποθέσεις (όπως η αναλλοιότητα Lorenzt, η τοπικότητα, κτλ), η συνδυασμένη εφαρμογή της συζυγίας φορτίου, του μετασχηματισμού ομοτιμίας και της χρονικής αναστροφής θα πρέπει να είναι συμμετρία της θεωρίας. Δείτε περισσότερα εδώ.
___cross section, effective ~ -> ενεργός διατομή : είναι ένα μέτρο της πιθανότητας να συμβεί μετάβαση προς μία τελική κατάσταση κατά τη σκέδαση δύο σωματιδίων. Το άθροισμα των ενεργών διατομών προς κάθε τελική κατάσταση δίνει την ολική ενεργό διατομή της αλληλεπίδρασης. Έχει μονάδες εμβαδού, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό από την αναλογία με τη κλασική κατάσταση σκεδάσεων σε σταθερό στόχο (πχ μία «σκληρή» σφαίρα) με καλώς καθορισμένες διαστάσεις, όπου η πιθανότητα να πετύχουμε τον στόχο είναι ανάλογη της γεωμετρικής του διατομής. Η κατάσταση βέβαια είναι αρκετά πιο περίπλοκη στην κβαντική εκδοχή της, όπου η «διατομή» εκεί εξαρτάται τόσο από τη δομή του στόχου, όσο και από τη φύση των σωματιδίων με τα οποία αυτός συγκρούεται. Σε συγκεκριμένες ενέργειες μάλιστα μπορούν να παρουσιαστούν τοπικά μέγιστα (συντονισμοί).
___dark photons -> σκοτεινά φωτόνια
___decay channel -> κανάλι διάσπασης : η διάσπαση προς συγκεκριμένα προϊόντα, ίδιο περιεχόμενο έχουν επίσης οι όροι decay mode και decay route
___deep inelastic scattering -> βαθιά ανελαστική σκέδαση 
___drift chamber -> θάλαμος ολίσθησης
___electroweak interaction -> ηλεκτρασθενής αλληλεπίδραση : η θεωρία που ενοποιεί την ηλεκτρομαγνητική και την ασθενή αλληλεπίδραση
___exotic matter -> εξωτική ύλη
___gauge invariance -> αναλλοιότητα βαθμίδας
___gauge theories -> θεωρίες βαθμίδας
___gluon -> γλοιόνιο ή γκλουόνιο ή γλουόνιο : ο φορέας της ισχυρής αλληλεπίδρασης. Συναντώνται και οι τρεις μεταφράσεις. Ομολογουμένως, το πρώτο (γλοιόνιο) είναι το πιο σωστό αφού το gluon προέρχεται από το glue, το οποίο με τη σειρά του είναι μεταφορά στα αγγλικά του ελληνικού επιθέτου «γλοιός». Παρ’ όλα αυτά, το δεύτερο (γκλουόνιο) είναι το κοντινότερο στην αγγλική προφορά της λέξης, κάτι το οποίο είναι πάντα επιθυμητό, ενώ το τρίτο (γλουόνιο) είναι για μένα το πιο εύηχο (υποκειμενικό αυτό βέβαια). Μάλλον θα συνεχίσω να το μεταφράζω ως γλουόνιο…
___grand unification theories-> μεγαλοενοποιημένες θεωρίες
___graviton -> βαρυτόνιο : ο (υποθετικός) φορέας της βαρυτικής αλληλεπίδρασης. Συναντάται και ως «γκραβιτόνιο» αλλά εμένα δεν μου φαίνεται εύηχο.
___hard scattering process -> διαδικασία σκληρής σκέδασης
___helicity -> ελικότητα
___HEP -> Φυσική Υψηλών Ενεργειών : ακρωνύμιο του «High Energy Physics»
___hierarchy problem -> το πρόβλημα της ιεραρχίας
___impact parameter -> παράμετρος κρούσης
___intermediate vector bosons -> ενδιάμεσα διανυσματικά μποζόνια : είναι οι φορείς της ασθενούς αλληλεπίδρασης, W± και Ζ. Ο όρος «μποζόνιο» αναφέρεται στο γεγονός πως έχουν ακέραιο spin και o όρος «διανυσματικά» στο ότι το spin τους είναι ίσο με 1. Ο προσδιορισμός «ενδιάμεσα» πιθανότατα αναφέρεται στο γεγονός πως παρεμβάλλονται ως μια ενδιάμεση κατάσταση στις διασπάσεις β, αλλά δεν κατάφερα να το επιβεβαιώσω αυτό κάπου πέραν του Griffiths.
—→internal symmetry -> εσωτερική συμμετρία
___invariant mass -> αναλλοίωτη μάζα : ορίζεται μέσω της σχέσεως (Μc2)2 = (∑Ei)2-(∑pic)2, όπου Μ η αναλλοίωτη μάζα ενός συστήματος και Ei, pi οι ενέργειες και οι ορμές των σωματιδίων που το αποτελούν. Για ένα σωματίδιο βλέπουμε πως το Μ ταυτίζεται με τη μάζα ηρεμίας του σωματιδίου. Παρατηρούμε επίσης πως η ποσότητα είναι γενικά μη μηδενική στη περίπτωση δύο σωματιδίων, ακόμα και εάν αυτά έχουν μηδενική μάζα ηρεμίας (πχ αναλλοίωτη μάζα δύο φωτονίων). Αν θέλουμε να μάθουμε τη μάζα m ενός στοιχειώδους σωματιδίου, μπορούμε να μελετήσουμε τη διάσπαση του προς συγκεκριμένα προϊόντα, κατασκευάζοντας τη κατανομή της αναλλοίωτης μάζας των δύο αυτών προϊόντων. Εάν βρισκόμαστε στην κατάλληλη ενεργειακή περιοχή θα είναι γενικά δυνατόν να παρατηρήσουμε ένα πλεόνασμα γεγονότων στη κατανομή (μια κορύφωση σε σχέση με το υπόβαθρο) στη περιοχή της μάζας ηρεμίας του σωματιδίου.
___isospin -> ισοσπίν 
___jet -> πίδακας : κατά τις συγκρούσεις αδρονίων, κάποιο κουάρκ (ή κάποιο γλουόνιο) μπορεί να σκεδαστεί και να αναγκαστεί να απομακρυνθεί από το αδρόνιο που το περιείχε. Αυτό μάλιστα το κουάρκ, λόγω της απότομης επιτάχυνσης του, θα εκπέμψει και μία σειρά από γλουόνια. Όμως, εξαιτίας της φύσης της ισχυρής δύναμης, η όλη διαδικασία θα καταλήξει τελικά σε μία ομάδα από αδρόνια τα οποία θα κινούνται σχεδόν προς την ίδια κατεύθυνση και αυτό είναι που ονομάζουμε πίδακα. Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ.
___Kaons -> Καόνια ή Κ μεσόνια
___lepton flavor -> λεπτονική γεύση
___LHC -> Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων : ακρωνύμιο του «Large Hadron Collider». 
___luminosity, instantaneous ~ -> φωτεινότητα, στιγμιαία ~ : αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους σε έναν επιταχυντή σωματιδίων. Αποτελεί την σταθερά αναλογίας (L) μεταξύ του αριθμού των γεγονότων στη μονάδα του χρόνου (R) και της ενεργού διατομής (σ, δηλαδή είναι R=L*σ), και συνεπώς έχει μονάδες m-2s-1. Για πειράματα συγκρουόμενων δεσμών σε κυκλικούς επιταχυντές, στα οποία οι δέσμες (τα bunches στην περίπτωση του LHC) ακολουθούν τη γκαουσιανή κατανομή πυκνότητας στις κάθετες ως προς τις δέσμες κατευθύνσεις, η (στιγμιαία) φωτεινότητα δίνεται προσεγγιστικά από τον τύπο: L=N1 N2 f Nb/(4πσxσy) , όπου N1,2 είναι ο αριθμός των σωματιδίων σε κάθε πακέτων (bunch) της δέσμης, f η συχνότητα περιφοράς των πακέτων, Nb ο αριθμός των πακέτων και σx,y οι τυπικές αποκλίσεις της πυκνότητας τους. Το ολοκλήρωμα της ως προς τον χρόνο δίνει τη λεγόμενη integrated luminosity (ολοκληρωμένη φωτεινότητα). Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
___Mandelastam variables -> μεταβλητές Mandelstam 
___microscopic black hole -> μικροσκοπική μαύρη τρύπα
___missing transverse energy (ΜΕΤ) ->ελλείπουσα εγκάρσια ενέργεια: ορίζεται ως το μέτρο του διανυσματικού αθροίσματος των εγκάρσιων ορμών όλων των σωματιδίων που παρατηρούνται στον ανιχνευτή και αφήνουν το ίχνος τους στο καλορίμετρο – συχνά χρησιμοποιείται στη θέση του όρου «ελλείπουσα εγκάρσια ορμή». Στα πειράματα σύγκρουσης πρωτονίων υπάρχει ζήτημα με την εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ορμής στον άξονα των συγκρουόμενων δεσμών λόγω της εσωτερικής δομής των πρωτονίων από παρτόνια με άγνωστες ορμές και γι’ αυτό οι ερευνητές εξετάζουν μόνο τις προβολές των ορμών στο εγκάρσιο προς τις δέσμες επίπεδο. Αυτός ο υπολογισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος καθώς μη μηδενικό διανυσματικό άθροισμα υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιου σωματιδίου το οποίο διέφυγε από τον ανιχνευτή χωρίς να εναποθέσει ενέργεια στο καλορίμετρο. Κλασικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι η δημιουργία νετρίνων από διαδικασίες ασθενούς αλληλεπίδρασης. Με αυτή τη διαδικασία υπάρχει δυνατότητα να «παρατηρήσουμε» άγνωστα ασθενώς αλληλεπιδρώντα σωματίδια όπως το ελαφρύτερο υπερσυμμετρικό σωματίδιο LSP ή κάποιο άλλο σωματίδιο σκοτεινής ύλης.
—→MSSM -> Ελάχιστη Υπερσυμμετρική Επέκταση του Καθιερωμένου Προτύπου
___muon -> μιόνιο ή μυόνιο : είναι ένα από τα τρία στοιχειώδη λεπτόνια μαζί με το ηλεκτρόνιο και το ταυ. Προέρχεται από το γράμμα μ (μι ή μυ) του ελληνικού αλφαβήτου.
___naturalness problem -> το Πρόβλημα της Φυσικότητας
—→neutralino -> νετραλίνο
___neutrino -> νετρίνο : τα νετρίνα είναι στοιχειώδη σωματίδια με μηδαμινή μάζα που ανήκουν στον κλάδο των λεπτονίων. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (γενεές): νετρίνο του ηλεκτρονίου, νετρίνο του μιονίου και νετρίνο του ταυ (ή ταυ νετρίνο).
___Noether’s theorem -> θεώρημα της Noether
—→observables -> μετρήσιμα μεγέθη
___parameter space -> παραμετρικός χώρος
___parity -> ισοτιμία ή ομοτιμία : ο μετασχηματισμός ομοτιμίας προκαλεί αναστροφή των χωρικών συντεταγμένων (στον τρισδιάστατο κόσμο). Εάν εφαρμοστεί δύο φορές σε ένα σύστημα τότε το σύστημα επανέρχεται στην ίδια κατάσταση και επομένως ο τελεστής ομοτιμίας έχει ιδιοτιμές ±1. Η ομοτιμία αποτελεί συμμετρία για τις ισχυρές και τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις αλλά όχι για τις ασθενείς. Ο όρος προέρχεται από το λατινικό par που σημαίνει ισότητα και έτσι σωστότερη μετάφραση φαίνεται να είναι η πρώτη (ισοτιμία). Παρ’ όλα αυτά, έχω την εντύπωση πως συναντάται πιο συχνά ως ομοτιμία.
___parton distribution function -> συνάρτηση κατανομής παρτονίων
___perturbation theory -> θεωρία διαταραχών
___phase space -> χώρος των φάσεων ή φασικός χώρος
___photomultiplier -> φωτοπολλαπλασιαστής 
___pseudorapidity -> ψευδοωκύτητα : στα πειράματα επιταχυντών, η διεύθυνση των σωματιδίων που φτάνουν στον ανιχνευτή μπορεί προσδιοριστεί μονοσήμαντα από την γωνία θ που σχηματίζει η πορεία τους ως προς τη διεύθυνση των δεσμών (τιμές από 0 έως π) και τη γωνία φ στο εγκάρσιο προς της δέσμες επίπεδο (από 0 έως 2π). Όμως, κατά την ανάλυση των δεδομένων από τους ανιχνευτές, υπάρχει συχνά η ανάγκη να γίνει αλλαγή συστήματος αναφοράς και να περάσουμε σε σύστημα που κινείται μια ταχύτητα κατά τη διεύθυνση των δεσμών (κάνουμε, δηλαδή, μία προώθηση Lorentz κατά μήκος των δεσμών), λόγω της διαφοράς ορμών μεταξύ των συστατικών των πρωτονίων. Η διαφορά των φ δύο σωματιδίων είναι αναλλοίωτη ως προς της προωθήσεις αυτές, αλλά η διαφορά των θ δεν είναι. Εάν θέλουμε να έχουμε μία ποσότητα στη θέση της θ που να είναι αναλλοίωτη (θ2′-θ1’=θ2-θ1), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ωκύτητα (rapidity) y η οποία είναι συνάρτηση της ενέργειας και της διαμήκους ορμής των σωματιδίων (και όχι της ορμής, όπως στην ειδική σχετικότητα). Παρ’ όλα αυτά, η δυσκολία στον υπολογισμό της μας οδηγεί στο να χρησιμοποιήσουμε την ψευδοωκύτητα που ορίζεται μέσω της σχέσεως η=-ln(tan(θ/2)), και η οποία ταυτίζεται με την ωκύτητα στο όριο των υψηλών ενεργειών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ και εδώ.
___QFT -> Η Κβαντική Θεωρία Πεδίου (ΚΘΠ) : είναι το θεωρητικό πλαίσιο των μοντέλων που περιγράφουν τα στοιχειώδη σωμάτια. Μία κβαντική θεωρία πεδίου είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο εξισώσεων στο πλαίσιο της ΚΘΠ.
___quantum loop -> κβαντικός βρόχος
___quark -> κουάρκ : στη φύση υπάρχουν 6 κουάρκ (up, down, charm, strange, top, bottom) και το καθένα από αυτά έχει το αντίστοιχο του αντισωμάτιο. Υπάρχουν γενικά μεταφράσεις των κουάρκ (πάνω/άνω , κάτω , γοητευτικό/χαριτομένο, παράξενο/παράδοξο, κορυφαίο, πυθμενικό), αλλά έχω την εντύπωση πως χρησιμοποιούνται σπάνια.      
___quark-gluon plasma -> πλάσμα κουάρκ-γλουονίων
—→reconstructed mass -> ανακατασκευασμένη μάζα
___resonance -> συντονισμός :
στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων συντονισμός αποκαλείται η δημιουργία μίας βραχύβιας κατάστασης που έχει ως αποτέλεσμα τη παρατήρηση μιας κορύφωσης στην ενεργό διατομή για τη σκέδαση δύο σωματιδίων, όταν αυτή παρουσιάζεται ως συνάρτηση της ενέργειας των σωματιδίων.
—→runs -> περίοδοι λειτουργίας
___scintillator -> σπινθηριστής
___signature -> υπογραφή 
: το αποτύπωμα που αφήνει μία αντίδραση στον ανιχνευτή και το οποίο μας επιτρέπει να την αναγνωρίσουμε.
___SM -> ΚΠ (Καθιερωμένο Πρότυπο) :  το σύνολο των εξισώσεων που περιγράφει τα στοιχειώδη σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους (πλην της βαρύτητας).
___spin -> σπιν
—→spontaneous symmetry breaking -> αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας
___state -> κατάσταση
___String Theory -> Θεωρία Χορδών
—→super-partner -> υπερσυμμετρικός παρτενέρ
___supersymmetric edge -> υπερσυμμετρική αιχμή
___SUSY ->  Υπερσυμμετρία,
είναι συντομογραφία (ή αν θέλετε, «υποκοριστικό») του SUperSYmmetry.
___synchrotron -> σύγχροτρον :
τύπος κυκλικού επιταχυντή που χρησιμοποιεί ρυθμιζόμενο (χρονοεξαρτώμενο) μαγνητικό πεδίο για να σταθεροποιεί την τροχιά των σωματιδίων καθώς αυτά επιταχύνονται και αυξάνουν ενέργεια.
—→thermalization -> επίτευξη θερμικής ισορροπίας
—→time projection chamber -> θάλαμος χρονικής προβολής 
___trigger system -> σύστημα σκανδαλισμού
—→two higgs doublet models -> μοντέλα δύο διπλετών Higgs
—→unitarity bound -> μοναδιακό όριο
—→vacuum fluctuations -> κβαντικές διακυμάνσεις κενού
___vertex -> κορυφή :
ο όρος αυτός αναφέρεται συχνά στο σημείο του χώρου όπου συμβαίνει μία αλληλεπίδραση. Μπορεί να βρεθεί από την ανακατασκευή των τροχιών των σωματιδίων που φτάνουν στον ανιχνευτή.
___virtual particle -> δυνητικό σωματίδιο :
είναι οντότητες οι οποίες προκύπτουν στις κβαντικές θεωρίες πεδίου και οι οποίες αποτελούν διαταραχές στα πεδία. Τα «σωματίδια» αυτά δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε, ενώ επίσης δεν ισχύει για αυτά η σχέση M^2=E^2 -|p|^2. Συχνά μεταφράζεται και ως εικονικό σωματίδιο.
___weak neutral currents -> ασθενή ουδέτερα ρεύματα
___wire chamber -> συρματικός θάλαμος

 

Όροι προς μετάφραση :

anyon
axigluon
b-tagging
bag model
collider -> κάτι πιο εύηχο από τα συγκρουστήρας και συγκρουστής ;
combined likelihood fitting
forward jet -> πρόσω πίδακας ;
ghost muon
global fits
hadronization -> αδρονιοποίηση ή αδρονοποίηση ; (νομίζω το πρώτο είναι το σωστό)
hidden sector
jet energy scale, residual ~
kinematic selection
kinetic mixing term
on/off shell
preprint
seesaw mechanism
solitons
vector boson fusion

About qdsgreek

Greek version of "A Quantum Diaries Survivor" blog
This entry was posted in Γενικά. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s